Chr Mutation (hg38) CAid Gene Transcript Linkouts
2g.168184716C=CA1305871104STK39c.209-2626G= (n.209-2626G=)
c.-98-2626G= (n.-98-2626G=)
2g.168184716C>TCA60471520STK39c.209-2626G>A (n.209-2626G>A)
c.-98-2626G>A (n.-98-2626G>A)
dbSNP
2g.168184719G>CCA60471521STK39c.209-2629C>G (n.209-2629C>G)
c.-98-2629C>G (n.-98-2629C>G)
dbSNP
2g.168184719G=CA1305871105STK39c.209-2629C= (n.209-2629C=)
c.-98-2629C= (n.-98-2629C=)
2g.168184721T>CCA1305871107STK39c.209-2631A>G (n.209-2631A>G)
c.-98-2631A>G (n.-98-2631A>G)
dbSNP
2g.168184721T=CA1305871106STK39c.209-2631A= (n.209-2631A=)
c.-98-2631A= (n.-98-2631A=)
2g.168184722G>ACA2700973804STK39c.209-2632C>T (n.209-2632C>T)
c.-98-2632C>T (n.-98-2632C>T)
dbSNP
2g.168184725G=CA1305871108STK39c.209-2635C= (n.209-2635C=)
c.-98-2635C= (n.-98-2635C=)
2g.168184725G>TCA1305871109STK39c.209-2635C>A (n.209-2635C>A)
c.-98-2635C>A (n.-98-2635C>A)
dbSNP
2g.168184726G=CA1305871110STK39c.209-2636C= (n.209-2636C=)
c.-98-2636C= (n.-98-2636C=)
2g.168184726G>TCA1039005008STK39c.209-2636C>A (n.209-2636C>A)
c.-98-2636C>A (n.-98-2636C>A)
dbSNP gnomAD v3 gnomAD v4
2g.168184731_168184732insTCCACCCAGCCA60471522STK39c.209-2637_209-2636insGTGGAGCTGG (n.209-2637_209-2636insGTGGAGCTGG)
c.-98-2637_-98-2636insGTGGAGCTGG (n.-98-2637_-98-2636insGTGGAGCTGG)
dbSNP gnomAD v2 gnomAD v3 gnomAD v4
2g.168184731C>ACA1305871112STK39c.209-2641G>T (n.209-2641G>T)
c.-98-2641G>T (n.-98-2641G>T)
dbSNP gnomAD v3 gnomAD v4
2g.168184731C=CA1305871111STK39c.209-2641G= (n.209-2641G=)
c.-98-2641G= (n.-98-2641G=)
2g.168184732A>GCA2534133626STK39c.209-2642T>C (n.209-2642T>C)
c.-98-2642T>C (n.-98-2642T>C)
2g.168184733T>CCA760353537STK39c.209-2643A>G (n.209-2643A>G)
c.-98-2643A>G (n.-98-2643A>G)
dbSNP gnomAD v3 gnomAD v4
2g.168184733T=CA1305871113STK39c.209-2643A= (n.209-2643A=)
c.-98-2643A= (n.-98-2643A=)
2g.168184734T>GCA760353538STK39c.209-2644A>C (n.209-2644A>C)
c.-98-2644A>C (n.-98-2644A>C)
dbSNP gnomAD v3 gnomAD v4
2g.168184734T=CA1305871114STK39c.209-2644A= (n.209-2644A=)
c.-98-2644A= (n.-98-2644A=)
2g.168184734_168184735delinsTGCA1305871115STK39c.209-2645_209-2644delinsCA (n.209-2645_209-2644delinsCA)
c.-98-2645_-98-2644delinsCA (n.-98-2645_-98-2644delinsCA)
2g.168184735delCA1305871116STK39c.209-2645del (n.209-2645del)
c.-98-2645del (n.-98-2645del)
dbSNP
2g.168184735G>ACA2700973827STK39c.209-2645C>T (n.209-2645C>T)
c.-98-2645C>T (n.-98-2645C>T)
dbSNP
2g.168184736T>CCA60471523STK39c.209-2646A>G (n.209-2646A>G)
c.-98-2646A>G (n.-98-2646A>G)
dbSNP
2g.168184736T=CA1305871117STK39c.209-2646A= (n.209-2646A=)
c.-98-2646A= (n.-98-2646A=)
2g.168184739A=CA1305871118STK39c.209-2649T= (n.209-2649T=)
c.-98-2649T= (n.-98-2649T=)
2g.168184739A>CCA60471524STK39c.209-2649T>G (n.209-2649T>G)
c.-98-2649T>G (n.-98-2649T>G)
dbSNP
2g.168184753A=CA1305871119STK39c.209-2663T= (n.209-2663T=)
c.-98-2663T= (n.-98-2663T=)
2g.168184753A>TCA60471525STK39c.209-2663T>A (n.209-2663T>A)
c.-98-2663T>A (n.-98-2663T>A)
dbSNP gnomAD v2 gnomAD v3 gnomAD v4
2g.168184755T>ACA537623619STK39c.209-2665A>T (n.209-2665A>T)
c.-98-2665A>T (n.-98-2665A>T)
dbSNP gnomAD v2 gnomAD v3 gnomAD v4
2g.168184755T>CCA60471526STK39c.209-2665A>G (n.209-2665A>G)
c.-98-2665A>G (n.-98-2665A>G)
dbSNP gnomAD v2 gnomAD v3 gnomAD v4
2g.168184755T=CA1305871120STK39c.209-2665A= (n.209-2665A=)
c.-98-2665A= (n.-98-2665A=)
2g.168184757T>CCA60471527STK39c.209-2667A>G (n.209-2667A>G)
c.-98-2667A>G (n.-98-2667A>G)
dbSNP
2g.168184757T=CA1305871121STK39c.209-2667A= (n.209-2667A=)
c.-98-2667A= (n.-98-2667A=)
2g.168184759A=CA1305871122STK39c.209-2669T= (n.209-2669T=)
c.-98-2669T= (n.-98-2669T=)
2g.168184759A>GCA760353554STK39c.209-2669T>C (n.209-2669T>C)
c.-98-2669T>C (n.-98-2669T>C)
dbSNP gnomAD v3 gnomAD v4
2g.168184762A=CA1305871123STK39c.209-2672T= (n.209-2672T=)
c.-98-2672T= (n.-98-2672T=)
2g.168184762A>CCA537623629STK39c.209-2672T>G (n.209-2672T>G)
c.-98-2672T>G (n.-98-2672T>G)
dbSNP gnomAD v2 gnomAD v3 gnomAD v4
2g.168184763G>ACA760353556STK39c.209-2673C>T (n.209-2673C>T)
c.-98-2673C>T (n.-98-2673C>T)
dbSNP
2g.168184763G=CA1305871124STK39c.209-2673C= (n.209-2673C=)
c.-98-2673C= (n.-98-2673C=)
2g.168184764_168184765insAATAACA2515203793STK39c.209-2675_209-2674insTTATT (n.209-2675_209-2674insTTATT)
c.-98-2675_-98-2674insTTATT (n.-98-2675_-98-2674insTTATT)
2g.168184766_168184767delinsTACA1305871125STK39c.209-2677_209-2676delinsTA (n.209-2677_209-2676delinsTA)
c.-98-2677_-98-2676delinsTA (n.-98-2677_-98-2676delinsTA)
2g.168184771delCA916703502STK39c.209-2677del (n.209-2677del)
c.-98-2677del (n.-98-2677del)
dbSNP
2g.168184768A=CA1305871126STK39c.209-2678T= (n.209-2678T=)
c.-98-2678T= (n.-98-2678T=)
2g.168184768A>GCA1039005021STK39c.209-2678T>C (n.209-2678T>C)
c.-98-2678T>C (n.-98-2678T>C)
dbSNP gnomAD v3 gnomAD v4
2g.168184771A=CA1305871127STK39c.209-2681T= (n.209-2681T=)
c.-98-2681T= (n.-98-2681T=)
2g.168184771A>GCA537623632STK39c.209-2681T>C (n.209-2681T>C)
c.-98-2681T>C (n.-98-2681T>C)
dbSNP gnomAD v2 gnomAD v3 gnomAD v4
2g.168184774G>ACA1305871129STK39c.209-2684C>T (n.209-2684C>T)
c.-98-2684C>T (n.-98-2684C>T)
dbSNP
2g.168184774G=CA1305871128STK39c.209-2684C= (n.209-2684C=)
c.-98-2684C= (n.-98-2684C=)
2g.168184777T>CCA760353562STK39c.209-2687A>G (n.209-2687A>G)
c.-98-2687A>G (n.-98-2687A>G)
dbSNP gnomAD v3 gnomAD v4
2g.168184777T=CA1305871130STK39c.209-2687A= (n.209-2687A=)
c.-98-2687A= (n.-98-2687A=)

Number of alleles fetched