Chr Mutation (hg38) CAid Gene Transcript Linkouts
11g.17387293G>ACA379770629KCNJ11c.538C>T (p.Leu180Phe)
c.799C>T (p.Leu267Phe)
n.957C>T
11g.17387293G>CCA379770635KCNJ11c.538C>G (p.Leu180Val)
c.799C>G (p.Leu267Val)
n.957C>G
11g.17387293G>TCA379770640KCNJ11c.538C>A (p.Leu180Ile)
c.799C>A (p.Leu267Ile)
n.957C>A
11g.17387294T>ACA473515411KCNJ11c.537A>T (p.Pro179=)
c.798A>T (p.Pro266=)
n.956A>T
11g.17387294T>CCA5902246KCNJ11c.537A>G (p.Pro179=)
c.798A>G (p.Pro266=)
n.956A>G
ClinVar dbSNP ExAC gnomAD v2 gnomAD v3 gnomAD v4
11g.17387294T>GCA473515412KCNJ11c.537A>C (p.Pro179=)
c.798A>C (p.Pro266=)
n.956A>C
11g.17387294T=CA1955119199KCNJ11c.537A= (p.Pro179=)
c.798A= (p.Pro266=)
n.956A=
11g.17387295G>ACA379770647KCNJ11c.536C>T (p.Pro179Leu)
c.797C>T (p.Pro266Leu)
n.955C>T
ClinVar dbSNP COSMIC
11g.17387295G>CCA379770649KCNJ11c.536C>G (p.Pro179Arg)
c.797C>G (p.Pro266Arg)
n.955C>G
11g.17387295G=CA1955119200KCNJ11c.536C= (p.Pro179=)
c.797C= (p.Pro266=)
n.955C=
11g.17387295G>TCA379770652KCNJ11c.536C>A (p.Pro179Gln)
c.797C>A (p.Pro266Gln)
n.955C>A
11g.17387296G>ACA379770658KCNJ11c.535C>T (p.Pro179Ser)
c.796C>T (p.Pro266Ser)
n.954C>T
COSMIC
11g.17387296G>CCA379770657KCNJ11c.535C>G (p.Pro179Ala)
c.796C>G (p.Pro266Ala)
n.954C>G
11g.17387296G=CA1955119201KCNJ11c.535C= (p.Pro179=)
c.796C= (p.Pro266=)
n.954C=
11g.17387296G>TCA379770656KCNJ11c.535C>A (p.Pro179Thr)
c.796C>A (p.Pro266Thr)
n.954C>A
dbSNP
11g.17387297G>ACA473515413KCNJ11c.534C>T (p.Ser178=)
c.795C>T (p.Ser265=)
n.953C>T
ClinVar dbSNP gnomAD v4
11g.17387297G>CCA379770659KCNJ11c.534C>G (p.Ser178Arg)
c.795C>G (p.Ser265Arg)
n.953C>G
11g.17387297G>TCA379770662KCNJ11c.534C>A (p.Ser178Arg)
c.795C>A (p.Ser265Arg)
n.953C>A
gnomAD v4
11g.17387298C>ACA379770671KCNJ11c.533G>T (p.Ser178Ile)
c.794G>T (p.Ser265Ile)
n.952G>T
ClinVar dbSNP gnomAD v2 gnomAD v4
11g.17387298C=CA1955119202KCNJ11c.533G= (p.Ser178=)
c.794G= (p.Ser265=)
n.952G=
11g.17387298C>GCA379770674KCNJ11c.533G>C (p.Ser178Thr)
c.794G>C (p.Ser265Thr)
n.952G>C
11g.17387298C>TCA379770678KCNJ11c.533G>A (p.Ser178Asn)
c.794G>A (p.Ser265Asn)
n.952G>A
11g.17387299T>ACA379770686KCNJ11c.532A>T (p.Ser178Cys)
c.793A>T (p.Ser265Cys)
n.951A>T
11g.17387299T>CCA379770689KCNJ11c.532A>G (p.Ser178Gly)
c.793A>G (p.Ser265Gly)
n.951A>G
11g.17387299T>GCA379770695KCNJ11c.532A>C (p.Ser178Arg)
c.793A>C (p.Ser265Arg)
n.951A>C
11g.17387300G>ACA473515414KCNJ11c.531C>T (p.Asn177=)
c.792C>T (p.Asn264=)
n.950C>T
ClinVar dbSNP gnomAD v4
11g.17387300G>CCA379770704KCNJ11c.531C>G (p.Asn177Lys)
c.792C>G (p.Asn264Lys)
n.950C>G
gnomAD v4
11g.17387300G=CA1955119203KCNJ11c.531C= (p.Asn177=)
c.792C= (p.Asn264=)
n.950C=
11g.17387300G>TCA379770713KCNJ11c.531C>A (p.Asn177Lys)
c.792C>A (p.Asn264Lys)
n.950C>A
11g.17387301T>ACA379770716KCNJ11c.530A>T (p.Asn177Ile)
c.791A>T (p.Asn264Ile)
n.949A>T
11g.17387301T>CCA379770717KCNJ11c.530A>G (p.Asn177Ser)
c.791A>G (p.Asn264Ser)
n.949A>G
11g.17387301T>GCA379770718KCNJ11c.530A>C (p.Asn177Thr)
c.791A>C (p.Asn264Thr)
n.949A>C
11g.17387302T>ACA379770721KCNJ11c.529A>T (p.Asn177Tyr)
c.790A>T (p.Asn264Tyr)
n.948A>T
11g.17387302T>CCA379770723KCNJ11c.529A>G (p.Asn177Asp)
c.790A>G (p.Asn264Asp)
n.948A>G
11g.17387302T>GCA379770726KCNJ11c.529A>C (p.Asn177His)
c.790A>C (p.Asn264His)
n.948A>C
11g.17387303G>ACA473515415KCNJ11c.528C>T (p.Ala176=)
c.789C>T (p.Ala263=)
n.947C>T
ClinVar dbSNP gnomAD v4
11g.17387303G>CCA473515416KCNJ11c.528C>G (p.Ala176=)
c.789C>G (p.Ala263=)
n.947C>G
11g.17387303G>TCA473515417KCNJ11c.528C>A (p.Ala176=)
c.789C>A (p.Ala263=)
n.947C>A
11g.17387304G>ACA379770731KCNJ11c.527C>T (p.Ala176Val)
c.788C>T (p.Ala263Val)
n.946C>T
11g.17387304G>CCA379770732KCNJ11c.527C>G (p.Ala176Gly)
c.788C>G (p.Ala263Gly)
n.946C>G
11g.17387304G=CA1955119204KCNJ11c.527C= (p.Ala176=)
c.788C= (p.Ala263=)
n.946C=
11g.17387304G>TCA5902247KCNJ11c.527C>A (p.Ala176Asp)
c.788C>A (p.Ala263Asp)
n.946C>A
dbSNP ExAC gnomAD v2 gnomAD v3 gnomAD v4
11g.17387305C>ACA379770734KCNJ11c.526G>T (p.Ala176Ser)
c.787G>T (p.Ala263Ser)
n.945G>T
11g.17387305C>GCA379770736KCNJ11c.526G>C (p.Ala176Pro)
c.787G>C (p.Ala263Pro)
n.945G>C
11g.17387305C>TCA379770738KCNJ11c.526G>A (p.Ala176Thr)
c.787G>A (p.Ala263Thr)
n.945G>A
11g.17387306A>CCA379770746KCNJ11c.525T>G (p.Asp175Glu)
c.786T>G (p.Asp262Glu)
n.944T>G
11g.17387306A>GCA473515418KCNJ11c.525T>C (p.Asp175=)
c.786T>C (p.Asp262=)
n.944T>C
11g.17387306A>TCA379770749KCNJ11c.525T>A (p.Asp175Glu)
c.786T>A (p.Asp262Glu)
n.944T>A
11g.17387307T>ACA379770753KCNJ11c.524A>T (p.Asp175Val)
c.785A>T (p.Asp262Val)
n.943A>T
11g.17387307T>CCA379770758KCNJ11c.524A>G (p.Asp175Gly)
c.785A>G (p.Asp262Gly)
n.943A>G

Number of alleles fetched