Chr Mutation (hg38) CAid Gene Transcript Linkouts
8g.37966280A=CA1777329349ADRB3c.190T= (p.Trp64=)
n.318T=
8g.37966280A>CCA370697695ADRB3c.190T>G (p.Trp64Gly)
n.318T>G
8g.37966280A>GCA210819ADRB3c.190T>C (p.Trp64Arg)
n.318T>C
ClinVar dbSNP ExAC gnomAD v2 gnomAD v3 gnomAD v4
8g.37966280A>TCA370697697ADRB3c.190T>A (p.Trp64Arg)
n.318T>A
8g.37966281G>ACA460370431ADRB3c.189C>T (p.Ala63=)
n.317C>T
8g.37966281G>CCA460370432ADRB3c.189C>G (p.Ala63=)
n.317C>G
8g.37966281G>TCA460370433ADRB3c.189C>A (p.Ala63=)
n.317C>A
8g.37966282G>ACA4714438ADRB3c.188C>T (p.Ala63Val)
n.316C>T
dbSNP ExAC gnomAD v2 gnomAD v4
8g.37966282G>CCA370697700ADRB3c.188C>G (p.Ala63Gly)
n.316C>G
8g.37966282G=CA1777329350ADRB3c.188C= (p.Ala63=)
n.316C=
8g.37966282G>TCA370697699ADRB3c.188C>A (p.Ala63Asp)
n.316C>A
8g.37966283C>ACA370697701ADRB3c.187G>T (p.Ala63Ser)
n.315G>T
8g.37966283C>GCA370697703ADRB3c.187G>C (p.Ala63Pro)
n.315G>C
8g.37966283C>TCA370697702ADRB3c.187G>A (p.Ala63Thr)
n.315G>A
gnomAD v2 gnomAD v4 COSMIC
8g.37966283_37966284delinsCGCA1777329351ADRB3c.186_187delinsCG (p.Ile62=)
n.314_315delinsCG
8g.37966284delCA581430263ADRB3c.186del (p.Ile62MetfsTer10)
n.314del
dbSNP gnomAD v2 gnomAD v4
8g.37966284G>ACA460370439ADRB3c.186C>T (p.Ile62=)
n.314C>T
8g.37966284G>CCA175072494ADRB3c.186C>G (p.Ile62Met)
n.314C>G
dbSNP gnomAD v2 gnomAD v3 gnomAD v4 COSMIC
8g.37966284G=CA1777329352ADRB3c.186C= (p.Ile62=)
n.314C=
8g.37966284G>TCA4714439ADRB3c.186C>A (p.Ile62=)
n.314C>A
dbSNP ExAC gnomAD v2 gnomAD v4
8g.37966285A>CCA370697704ADRB3c.185T>G (p.Ile62Ser)
n.313T>G
8g.37966285A>GCA370697705ADRB3c.185T>C (p.Ile62Thr)
n.313T>C
8g.37966285A>TCA370697707ADRB3c.185T>A (p.Ile62Asn)
n.313T>A
8g.37966286T>ACA370697709ADRB3c.184A>T (p.Ile62Phe)
n.312A>T
gnomAD v4
8g.37966286T>CCA175072514ADRB3c.184A>G (p.Ile62Val)
n.312A>G
dbSNP gnomAD v2 gnomAD v3 gnomAD v4
8g.37966286T>GCA370697710ADRB3c.184A>C (p.Ile62Leu)
n.312A>C
8g.37966286T=CA1777329353ADRB3c.184A= (p.Ile62=)
n.312A=
8g.37966287G>ACA460370446ADRB3c.183C>T (p.Ala61=)
n.311C>T
gnomAD v4
8g.37966287G>CCA460370448ADRB3c.183C>G (p.Ala61=)
n.311C>G
8g.37966287G>TCA460370449ADRB3c.183C>A (p.Ala61=)
n.311C>A
8g.37966288G>ACA370697713ADRB3c.182C>T (p.Ala61Val)
n.310C>T
gnomAD v4
8g.37966288G>CCA370697714ADRB3c.182C>G (p.Ala61Gly)
n.310C>G
8g.37966288G>TCA370697716ADRB3c.182C>A (p.Ala61Asp)
n.310C>A
gnomAD v4
8g.37966289C>ACA370697717ADRB3c.181G>T (p.Ala61Ser)
n.309G>T
8g.37966289C>GCA370697719ADRB3c.181G>C (p.Ala61Pro)
n.309G>C
8g.37966289C>TCA370697720ADRB3c.181G>A (p.Ala61Thr)
n.309G>A
8g.37966290C>ACA460370455ADRB3c.180G>T (p.Val60=)
n.308G>T
8g.37966290C>GCA460370456ADRB3c.180G>C (p.Val60=)
n.308G>C
8g.37966290C>TCA460370458ADRB3c.180G>A (p.Val60=)
n.308G>A
gnomAD v4
8g.37966291A=CA1777329354ADRB3c.179T= (p.Val60=)
n.307T=
8g.37966291A>CCA370697725ADRB3c.179T>G (p.Val60Gly)
n.307T>G
8g.37966291A>GCA370697724ADRB3c.179T>C (p.Val60Ala)
n.307T>C
dbSNP gnomAD v4
8g.37966291A>TCA370697722ADRB3c.179T>A (p.Val60Glu)
n.307T>A
8g.37966292C>ACA4714440ADRB3c.178G>T (p.Val60Leu)
n.306G>T
dbSNP ExAC gnomAD v2 gnomAD v4
8g.37966292C=CA1777329355ADRB3c.178G= (p.Val60=)
n.306G=
8g.37966292C>GCA370697728ADRB3c.178G>C (p.Val60Leu)
n.306G>C
8g.37966292C>TCA175072583ADRB3c.178G>A (p.Val60Met)
n.306G>A
dbSNP gnomAD v4
8g.37966293G>ACA460370463ADRB3c.177C>T (p.Ile59=)
n.305C>T
dbSNP gnomAD v4
8g.37966293G>CCA370697730ADRB3c.177C>G (p.Ile59Met)
n.305C>G
gnomAD v4
8g.37966293G=CA1777329356ADRB3c.177C= (p.Ile59=)
n.305C=

Number of alleles fetched