Chr Mutation (hg38) CAid Gene Transcript Linkouts
2g.168932442G>ACA1951095ABCB11c.1465C>T (p.Arg489Cys)
c.3148C>T (p.Arg1050Cys)
c.1837C>T (n.1837C>T)
c.3190C>T (p.Arg1064Cys)
c.3250C>T (p.Arg1084Cys)
c.1474C>T (p.Arg492Cys)
c.2479C>T (p.Arg827Cys)
c.1933C>T (p.Arg645Cys)
ClinVar dbSNP ExAC gnomAD v2 gnomAD v3 gnomAD v4 COSMIC COSMIC
2g.168932442G>CCA349122440ABCB11c.1465C>G (p.Arg489Gly)
c.3148C>G (p.Arg1050Gly)
c.1837C>G (n.1837C>G)
c.3190C>G (p.Arg1064Gly)
c.3250C>G (p.Arg1084Gly)
c.1474C>G (p.Arg492Gly)
c.2479C>G (p.Arg827Gly)
c.1933C>G (p.Arg645Gly)
2g.168932442G=CA1306208147ABCB11c.1465C= (p.Arg489=)
c.3148C= (p.Arg1050=)
c.1837C= (n.1837C=)
c.3190C= (p.Arg1064=)
c.3250C= (p.Arg1084=)
c.1474C= (p.Arg492=)
c.2479C= (p.Arg827=)
c.1933C= (p.Arg645=)
2g.168932442G>TCA349122441ABCB11c.1465C>A (p.Arg489Ser)
c.3148C>A (p.Arg1050Ser)
c.1837C>A (n.1837C>A)
c.3190C>A (p.Arg1064Ser)
c.3250C>A (p.Arg1084Ser)
c.1474C>A (p.Arg492Ser)
c.2479C>A (p.Arg827Ser)
c.1933C>A (p.Arg645Ser)
2g.168932443T>ACA429913121ABCB11c.1464A>T (p.Ala488=)
c.3147A>T (p.Ala1049=)
c.1836A>T (n.1836A>T)
c.3189A>T (p.Ala1063=)
c.3249A>T (p.Ala1083=)
c.1473A>T (p.Ala491=)
c.2478A>T (p.Ala826=)
c.1932A>T (p.Ala644=)
2g.168932443T>CCA429913123ABCB11c.1464A>G (p.Ala488=)
c.3147A>G (p.Ala1049=)
c.1836A>G (n.1836A>G)
c.3189A>G (p.Ala1063=)
c.3249A>G (p.Ala1083=)
c.1473A>G (p.Ala491=)
c.2478A>G (p.Ala826=)
c.1932A>G (p.Ala644=)
ClinVar dbSNP
2g.168932443T>GCA429913122ABCB11c.1464A>C (p.Ala488=)
c.3147A>C (p.Ala1049=)
c.1836A>C (n.1836A>C)
c.3189A>C (p.Ala1063=)
c.3249A>C (p.Ala1083=)
c.1473A>C (p.Ala491=)
c.2478A>C (p.Ala826=)
c.1932A>C (p.Ala644=)
2g.168932444G>ACA349122443ABCB11c.1463C>T (p.Ala488Val)
c.3146C>T (p.Ala1049Val)
c.1835C>T (n.1835C>T)
c.3188C>T (p.Ala1063Val)
c.3248C>T (p.Ala1083Val)
c.1472C>T (p.Ala491Val)
c.2477C>T (p.Ala826Val)
c.1931C>T (p.Ala644Val)
2g.168932444G>CCA349122444ABCB11c.1463C>G (p.Ala488Gly)
c.3146C>G (p.Ala1049Gly)
c.1835C>G (n.1835C>G)
c.3188C>G (p.Ala1063Gly)
c.3248C>G (p.Ala1083Gly)
c.1472C>G (p.Ala491Gly)
c.2477C>G (p.Ala826Gly)
c.1931C>G (p.Ala644Gly)
2g.168932444G>TCA349122442ABCB11c.1463C>A (p.Ala488Glu)
c.3146C>A (p.Ala1049Glu)
c.1835C>A (n.1835C>A)
c.3188C>A (p.Ala1063Glu)
c.3248C>A (p.Ala1083Glu)
c.1472C>A (p.Ala491Glu)
c.2477C>A (p.Ala826Glu)
c.1931C>A (p.Ala644Glu)
2g.168932445C>ACA349122446ABCB11c.1462G>T (p.Ala488Ser)
c.3145G>T (p.Ala1049Ser)
c.1834G>T (n.1834G>T)
c.3187G>T (p.Ala1063Ser)
c.3247G>T (p.Ala1083Ser)
c.1471G>T (p.Ala491Ser)
c.2476G>T (p.Ala826Ser)
c.1930G>T (p.Ala644Ser)
2g.168932445C=CA1306208148ABCB11c.1462G= (p.Ala488=)
c.3145G= (p.Ala1049=)
c.1834G= (n.1834G=)
c.3187G= (p.Ala1063=)
c.3247G= (p.Ala1083=)
c.1471G= (p.Ala491=)
c.2476G= (p.Ala826=)
c.1930G= (p.Ala644=)
2g.168932445C>GCA349122445ABCB11c.1462G>C (p.Ala488Pro)
c.3145G>C (p.Ala1049Pro)
c.1834G>C (n.1834G>C)
c.3187G>C (p.Ala1063Pro)
c.3247G>C (p.Ala1083Pro)
c.1471G>C (p.Ala491Pro)
c.2476G>C (p.Ala826Pro)
c.1930G>C (p.Ala644Pro)
2g.168932445C>TCA349122447ABCB11c.1462G>A (p.Ala488Thr)
c.3145G>A (p.Ala1049Thr)
c.1834G>A (n.1834G>A)
c.3187G>A (p.Ala1063Thr)
c.3247G>A (p.Ala1083Thr)
c.1471G>A (p.Ala491Thr)
c.2476G>A (p.Ala826Thr)
c.1930G>A (p.Ala644Thr)
ClinVar dbSNP
2g.168932446A>CCA429913124ABCB11c.1461T>G (p.Ala487=)
c.3144T>G (p.Ala1048=)
c.1833T>G (n.1833T>G)
c.3186T>G (p.Ala1062=)
c.3246T>G (p.Ala1082=)
c.1470T>G (p.Ala490=)
c.2475T>G (p.Ala825=)
c.1929T>G (p.Ala643=)
2g.168932446A>GCA429913125ABCB11c.1461T>C (p.Ala487=)
c.3144T>C (p.Ala1048=)
c.1833T>C (n.1833T>C)
c.3186T>C (p.Ala1062=)
c.3246T>C (p.Ala1082=)
c.1470T>C (p.Ala490=)
c.2475T>C (p.Ala825=)
c.1929T>C (p.Ala643=)
2g.168932446A>TCA429913126ABCB11c.1461T>A (p.Ala487=)
c.3144T>A (p.Ala1048=)
c.1833T>A (n.1833T>A)
c.3186T>A (p.Ala1062=)
c.3246T>A (p.Ala1082=)
c.1470T>A (p.Ala490=)
c.2475T>A (p.Ala825=)
c.1929T>A (p.Ala643=)
2g.168932447G>ACA349122448ABCB11c.1460C>T (p.Ala487Val)
c.3143C>T (p.Ala1048Val)
c.1832C>T (n.1832C>T)
c.3185C>T (p.Ala1062Val)
c.3245C>T (p.Ala1082Val)
c.1469C>T (p.Ala490Val)
c.2474C>T (p.Ala825Val)
c.1928C>T (p.Ala643Val)
2g.168932447G>CCA349122450ABCB11c.1460C>G (p.Ala487Gly)
c.3143C>G (p.Ala1048Gly)
c.1832C>G (n.1832C>G)
c.3185C>G (p.Ala1062Gly)
c.3245C>G (p.Ala1082Gly)
c.1469C>G (p.Ala490Gly)
c.2474C>G (p.Ala825Gly)
c.1928C>G (p.Ala643Gly)
2g.168932447G>TCA349122449ABCB11c.1460C>A (p.Ala487Asp)
c.3143C>A (p.Ala1048Asp)
c.1832C>A (n.1832C>A)
c.3185C>A (p.Ala1062Asp)
c.3245C>A (p.Ala1082Asp)
c.1469C>A (p.Ala490Asp)
c.2474C>A (p.Ala825Asp)
c.1928C>A (p.Ala643Asp)
2g.168932448C>ACA349122451ABCB11c.1459G>T (p.Ala487Ser)
c.3142G>T (p.Ala1048Ser)
c.1831G>T (n.1831G>T)
c.3184G>T (p.Ala1062Ser)
c.3244G>T (p.Ala1082Ser)
c.1468G>T (p.Ala490Ser)
c.2473G>T (p.Ala825Ser)
c.1927G>T (p.Ala643Ser)
dbSNP
2g.168932448C=CA1306208149ABCB11c.1459G= (p.Ala487=)
c.3142G= (p.Ala1048=)
c.1831G= (n.1831G=)
c.3184G= (p.Ala1062=)
c.3244G= (p.Ala1082=)
c.1468G= (p.Ala490=)
c.2473G= (p.Ala825=)
c.1927G= (p.Ala643=)
2g.168932448C>GCA349122453ABCB11c.1459G>C (p.Ala487Pro)
c.3142G>C (p.Ala1048Pro)
c.1831G>C (n.1831G>C)
c.3184G>C (p.Ala1062Pro)
c.3244G>C (p.Ala1082Pro)
c.1468G>C (p.Ala490Pro)
c.2473G>C (p.Ala825Pro)
c.1927G>C (p.Ala643Pro)
gnomAD v4
2g.168932448C>TCA349122452ABCB11c.1459G>A (p.Ala487Thr)
c.3142G>A (p.Ala1048Thr)
c.1831G>A (n.1831G>A)
c.3184G>A (p.Ala1062Thr)
c.3244G>A (p.Ala1082Thr)
c.1468G>A (p.Ala490Thr)
c.2473G>A (p.Ala825Thr)
c.1927G>A (p.Ala643Thr)
2g.168932449T>ACA429913127ABCB11c.1458A>T (p.Ser486=)
c.3141A>T (p.Ser1047=)
c.1830A>T (n.1830A>T)
c.3183A>T (p.Ser1061=)
c.3243A>T (p.Ser1081=)
c.1467A>T (p.Ser489=)
c.2472A>T (p.Ser824=)
c.1926A>T (p.Ser642=)
2g.168932449T>CCA429913128ABCB11c.1458A>G (p.Ser486=)
c.3141A>G (p.Ser1047=)
c.1830A>G (n.1830A>G)
c.3183A>G (p.Ser1061=)
c.3243A>G (p.Ser1081=)
c.1467A>G (p.Ser489=)
c.2472A>G (p.Ser824=)
c.1926A>G (p.Ser642=)
ClinVar dbSNP gnomAD v2 gnomAD v4
2g.168932449T>GCA429913129ABCB11c.1458A>C (p.Ser486=)
c.3141A>C (p.Ser1047=)
c.1830A>C (n.1830A>C)
c.3183A>C (p.Ser1061=)
c.3243A>C (p.Ser1081=)
c.1467A>C (p.Ser489=)
c.2472A>C (p.Ser824=)
c.1926A>C (p.Ser642=)
ClinVar dbSNP gnomAD v4
2g.168932449T=CA1306208150ABCB11c.1458A= (p.Ser486=)
c.3141A= (p.Ser1047=)
c.1830A= (n.1830A=)
c.3183A= (p.Ser1061=)
c.3243A= (p.Ser1081=)
c.1467A= (p.Ser489=)
c.2472A= (p.Ser824=)
c.1926A= (p.Ser642=)
2g.168932450G>ACA349122454ABCB11c.1457C>T (p.Ser486Leu)
c.3140C>T (p.Ser1047Leu)
c.1829C>T (n.1829C>T)
c.3182C>T (p.Ser1061Leu)
c.3242C>T (p.Ser1081Leu)
c.1466C>T (p.Ser489Leu)
c.2471C>T (p.Ser824Leu)
c.1925C>T (p.Ser642Leu)
dbSNP gnomAD v2
2g.168932450G>CCA349122455ABCB11c.1457C>G (p.Ser486Ter)
c.3140C>G (p.Ser1047Ter)
c.1829C>G (n.1829C>G)
c.3182C>G (p.Ser1061Ter)
c.3242C>G (p.Ser1081Ter)
c.1466C>G (p.Ser489Ter)
c.2471C>G (p.Ser824Ter)
c.1925C>G (p.Ser642Ter)
2g.168932450G=CA1306208151ABCB11c.1457C= (p.Ser486=)
c.3140C= (p.Ser1047=)
c.1829C= (n.1829C=)
c.3182C= (p.Ser1061=)
c.3242C= (p.Ser1081=)
c.1466C= (p.Ser489=)
c.2471C= (p.Ser824=)
c.1925C= (p.Ser642=)
2g.168932450G>TCA349122456ABCB11c.1457C>A (p.Ser486Ter)
c.3140C>A (p.Ser1047Ter)
c.1829C>A (n.1829C>A)
c.3182C>A (p.Ser1061Ter)
c.3242C>A (p.Ser1081Ter)
c.1466C>A (p.Ser489Ter)
c.2471C>A (p.Ser824Ter)
c.1925C>A (p.Ser642Ter)
2g.168932451A=CA1306208152ABCB11c.1456T= (p.Ser486=)
c.3139T= (p.Ser1047=)
c.1828T= (n.1828T=)
c.3181T= (p.Ser1061=)
c.3241T= (p.Ser1081=)
c.1465T= (p.Ser489=)
c.2470T= (p.Ser824=)
c.1924T= (p.Ser642=)
2g.168932451A>CCA349122457ABCB11c.1456T>G (p.Ser486Ala)
c.3139T>G (p.Ser1047Ala)
c.1828T>G (n.1828T>G)
c.3181T>G (p.Ser1061Ala)
c.3241T>G (p.Ser1081Ala)
c.1465T>G (p.Ser489Ala)
c.2470T>G (p.Ser824Ala)
c.1924T>G (p.Ser642Ala)
2g.168932451A>GCA349122458ABCB11c.1456T>C (p.Ser486Pro)
c.3139T>C (p.Ser1047Pro)
c.1828T>C (n.1828T>C)
c.3181T>C (p.Ser1061Pro)
c.3241T>C (p.Ser1081Pro)
c.1465T>C (p.Ser489Pro)
c.2470T>C (p.Ser824Pro)
c.1924T>C (p.Ser642Pro)
2g.168932451A>TCA349122459ABCB11c.1456T>A (p.Ser486Thr)
c.3139T>A (p.Ser1047Thr)
c.1828T>A (n.1828T>A)
c.3181T>A (p.Ser1061Thr)
c.3241T>A (p.Ser1081Thr)
c.1465T>A (p.Ser489Thr)
c.2470T>A (p.Ser824Thr)
c.1924T>A (p.Ser642Thr)
dbSNP gnomAD v2 gnomAD v4
2g.168932452T>ACA429913131ABCB11c.1455A>T (p.Ile485=)
c.3138A>T (p.Ile1046=)
c.1827A>T (n.1827A>T)
c.3180A>T (p.Ile1060=)
c.3240A>T (p.Ile1080=)
c.1464A>T (p.Ile488=)
c.2469A>T (p.Ile823=)
c.1923A>T (p.Ile641=)
2g.168932452T>CCA349122460ABCB11c.1455A>G (p.Ile485Met)
c.3138A>G (p.Ile1046Met)
c.1827A>G (n.1827A>G)
c.3180A>G (p.Ile1060Met)
c.3240A>G (p.Ile1080Met)
c.1464A>G (p.Ile488Met)
c.2469A>G (p.Ile823Met)
c.1923A>G (p.Ile641Met)
gnomAD v4
2g.168932452T>GCA429913130ABCB11c.1455A>C (p.Ile485=)
c.3138A>C (p.Ile1046=)
c.1827A>C (n.1827A>C)
c.3180A>C (p.Ile1060=)
c.3240A>C (p.Ile1080=)
c.1464A>C (p.Ile488=)
c.2469A>C (p.Ile823=)
c.1923A>C (p.Ile641=)
2g.168932453A>CCA349122463ABCB11c.1454T>G (p.Ile485Arg)
c.3137T>G (p.Ile1046Arg)
c.1826T>G (n.1826T>G)
c.3179T>G (p.Ile1060Arg)
c.3239T>G (p.Ile1080Arg)
c.1463T>G (p.Ile488Arg)
c.2468T>G (p.Ile823Arg)
c.1922T>G (p.Ile641Arg)
2g.168932453A>GCA349122461ABCB11c.1454T>C (p.Ile485Thr)
c.3137T>C (p.Ile1046Thr)
c.1826T>C (n.1826T>C)
c.3179T>C (p.Ile1060Thr)
c.3239T>C (p.Ile1080Thr)
c.1463T>C (p.Ile488Thr)
c.2468T>C (p.Ile823Thr)
c.1922T>C (p.Ile641Thr)
dbSNP gnomAD v3 gnomAD v4
2g.168932453A>TCA349122462ABCB11c.1454T>A (p.Ile485Lys)
c.3137T>A (p.Ile1046Lys)
c.1826T>A (n.1826T>A)
c.3179T>A (p.Ile1060Lys)
c.3239T>A (p.Ile1080Lys)
c.1463T>A (p.Ile488Lys)
c.2468T>A (p.Ile823Lys)
c.1922T>A (p.Ile641Lys)
2g.168932454T>ACA349122464ABCB11c.1453A>T (p.Ile485Leu)
c.3136A>T (p.Ile1046Leu)
c.1825A>T (n.1825A>T)
c.3178A>T (p.Ile1060Leu)
c.3238A>T (p.Ile1080Leu)
c.1462A>T (p.Ile488Leu)
c.2467A>T (p.Ile823Leu)
c.1921A>T (p.Ile641Leu)
ClinVar
2g.168932454T>CCA349122465ABCB11c.1453A>G (p.Ile485Val)
c.3136A>G (p.Ile1046Val)
c.1825A>G (n.1825A>G)
c.3178A>G (p.Ile1060Val)
c.3238A>G (p.Ile1080Val)
c.1462A>G (p.Ile488Val)
c.2467A>G (p.Ile823Val)
c.1921A>G (p.Ile641Val)
2g.168932454T>GCA349122466ABCB11c.1453A>C (p.Ile485Leu)
c.3136A>C (p.Ile1046Leu)
c.1825A>C (n.1825A>C)
c.3178A>C (p.Ile1060Leu)
c.3238A>C (p.Ile1080Leu)
c.1462A>C (p.Ile488Leu)
c.2467A>C (p.Ile823Leu)
c.1921A>C (p.Ile641Leu)
2g.168932455T>ACA349122467ABCB11c.1452A>T (p.Lys484Asn)
c.3135A>T (p.Lys1045Asn)
c.1824A>T (n.1824A>T)
c.3177A>T (p.Lys1059Asn)
c.3237A>T (p.Lys1079Asn)
c.1461A>T (p.Lys487Asn)
c.2466A>T (p.Lys822Asn)
c.1920A>T (p.Lys640Asn)
2g.168932455T>CCA429913132ABCB11c.1452A>G (p.Lys484=)
c.3135A>G (p.Lys1045=)
c.1824A>G (n.1824A>G)
c.3177A>G (p.Lys1059=)
c.3237A>G (p.Lys1079=)
c.1461A>G (p.Lys487=)
c.2466A>G (p.Lys822=)
c.1920A>G (p.Lys640=)
2g.168932455T>GCA349122468ABCB11c.1452A>C (p.Lys484Asn)
c.3135A>C (p.Lys1045Asn)
c.1824A>C (n.1824A>C)
c.3177A>C (p.Lys1059Asn)
c.3237A>C (p.Lys1079Asn)
c.1461A>C (p.Lys487Asn)
c.2466A>C (p.Lys822Asn)
c.1920A>C (p.Lys640Asn)
2g.168932456T>ACA349122471ABCB11c.1451A>T (p.Lys484Ile)
c.3134A>T (p.Lys1045Ile)
c.1823A>T (n.1823A>T)
c.3176A>T (p.Lys1059Ile)
c.3236A>T (p.Lys1079Ile)
c.1460A>T (p.Lys487Ile)
c.2465A>T (p.Lys822Ile)
c.1919A>T (p.Lys640Ile)
2g.168932456T>CCA349122469ABCB11c.1451A>G (p.Lys484Arg)
c.3134A>G (p.Lys1045Arg)
c.1823A>G (n.1823A>G)
c.3176A>G (p.Lys1059Arg)
c.3236A>G (p.Lys1079Arg)
c.1460A>G (p.Lys487Arg)
c.2465A>G (p.Lys822Arg)
c.1919A>G (p.Lys640Arg)

Number of alleles fetched