Chr Mutation (hg38) CAid Gene Transcript Linkouts
8g.18400781G>ACA4651699NAT2c.778G>A (p.Glu260Lys)
c.388G>A (p.Glu130Lys)
dbSNP ExAC gnomAD v2 gnomAD v4 COSMIC
8g.18400781G>CCA370636604NAT2c.778G>C (p.Glu260Gln)
c.388G>C (p.Glu130Gln)
dbSNP gnomAD v2 gnomAD v4
8g.18400781G=CA1768219149NAT2c.778G= (p.Glu260=)
c.388G= (p.Glu130=)
8g.18400781G>TCA370636605NAT2c.778G>T (p.Glu260Ter)
c.388G>T (p.Glu130Ter)
gnomAD v4
8g.18400782A=CA1768219150NAT2c.779A= (p.Glu260=)
c.389A= (p.Glu130=)
8g.18400782A>CCA370636607NAT2c.779A>C (p.Glu260Ala)
c.389A>C (p.Glu130Ala)
8g.18400782A>GCA370636608NAT2c.779A>G (p.Glu260Gly)
c.389A>G (p.Glu130Gly)
8g.18400782A>TCA370636606NAT2c.779A>T (p.Glu260Val)
c.389A>T (p.Glu130Val)
dbSNP gnomAD v3 gnomAD v4
8g.18400783G>ACA459699732NAT2c.780G>A (p.Glu260=)
c.390G>A (p.Glu130=)
8g.18400783G>CCA4651701NAT2c.780G>C (p.Glu260Asp)
c.390G>C (p.Glu130Asp)
dbSNP ExAC gnomAD v2
8g.18400783G=CA1768219151NAT2c.780G= (p.Glu260=)
c.390G= (p.Glu130=)
8g.18400783G>TCA370636609NAT2c.780G>T (p.Glu260Asp)
c.390G>T (p.Glu130Asp)
8g.18400784dupCA4651700NAT2c.781dup (p.Glu261GlyfsTer4)
c.391dup (p.Glu131GlyfsTer4)
dbSNP ExAC gnomAD v2 gnomAD v4
8g.18400784G>ACA173519944NAT2c.781G>A (p.Glu261Lys)
c.391G>A (p.Glu131Lys)
dbSNP
8g.18400784G>CCA370636610NAT2c.781G>C (p.Glu261Gln)
c.391G>C (p.Glu131Gln)
8g.18400784G=CA1768219152NAT2c.781G= (p.Glu261=)
c.391G= (p.Glu131=)
8g.18400784G>TCA370636611NAT2c.781G>T (p.Glu261Ter)
c.391G>T (p.Glu131Ter)
gnomAD v4
8g.18400785A=CA1768219153NAT2c.782A= (p.Glu261=)
c.392A= (p.Glu131=)
8g.18400785A>CCA370636614NAT2c.782A>C (p.Glu261Ala)
c.392A>C (p.Glu131Ala)
8g.18400785A>GCA370636612NAT2c.782A>G (p.Glu261Gly)
c.392A>G (p.Glu131Gly)
dbSNP gnomAD v2 gnomAD v4
8g.18400785A>TCA370636613NAT2c.782A>T (p.Glu261Val)
c.392A>T (p.Glu131Val)
8g.18400786A>CCA370636615NAT2c.783A>C (p.Glu261Asp)
c.393A>C (p.Glu131Asp)
8g.18400786A>GCA459699751NAT2c.783A>G (p.Glu261=)
c.393A>G (p.Glu131=)
8g.18400786A>TCA370636616NAT2c.783A>T (p.Glu261Asp)
c.393A>T (p.Glu131Asp)
8g.18400787G>ACA370636617NAT2c.784G>A (p.Glu262Lys)
c.394G>A (p.Glu132Lys)
gnomAD v4
8g.18400787G>CCA370636618NAT2c.784G>C (p.Glu262Gln)
c.394G>C (p.Glu132Gln)
8g.18400787G>TCA370636619NAT2c.784G>T (p.Glu262Ter)
c.394G>T (p.Glu132Ter)
8g.18400788delCA2686326442NAT2c.785del (p.Glu262GlyfsTer6)
c.395del (p.Glu132GlyfsTer6)
gnomAD v4
8g.18400788A>CCA370636620NAT2c.785A>C (p.Glu262Ala)
c.395A>C (p.Glu132Ala)
8g.18400788A>GCA370636622NAT2c.785A>G (p.Glu262Gly)
c.395A>G (p.Glu132Gly)
8g.18400788A>TCA370636621NAT2c.785A>T (p.Glu262Val)
c.395A>T (p.Glu132Val)
8g.18400789G>ACA459699766NAT2c.786G>A (p.Glu262=)
c.396G>A (p.Glu132=)
gnomAD v4
8g.18400789G>CCA4651702NAT2c.786G>C (p.Glu262Asp)
c.396G>C (p.Glu132Asp)
dbSNP ExAC
8g.18400789G=CA1768219154NAT2c.786G= (p.Glu262=)
c.396G= (p.Glu132=)
8g.18400789G>TCA370636623NAT2c.786G>T (p.Glu262Asp)
c.396G>T (p.Glu132Asp)
8g.18400790G>ACA370636624NAT2c.787G>A (p.Val263Ile)
c.397G>A (p.Val133Ile)
dbSNP gnomAD v2 gnomAD v4
8g.18400790G>CCA370636625NAT2c.787G>C (p.Val263Leu)
c.397G>C (p.Val133Leu)
8g.18400790G=CA1768219155NAT2c.787G= (p.Val263=)
c.397G= (p.Val133=)
8g.18400790G>TCA370636626NAT2c.787G>T (p.Val263Phe)
c.397G>T (p.Val133Phe)
gnomAD v4
8g.18400791T>ACA370636627NAT2c.788T>A (p.Val263Asp)
c.398T>A (p.Val133Asp)
8g.18400791T>CCA173519945NAT2c.788T>C (p.Val263Ala)
c.398T>C (p.Val133Ala)
dbSNP gnomAD v2 gnomAD v3 gnomAD v4
8g.18400791T>GCA370636628NAT2c.788T>G (p.Val263Gly)
c.398T>G (p.Val133Gly)
gnomAD v4
8g.18400791T=CA1768219156NAT2c.788T= (p.Val263=)
c.398T= (p.Val133=)
8g.18400792T>ACA459699776NAT2c.789T>A (p.Val263=)
c.399T>A (p.Val133=)
8g.18400792T>CCA459699778NAT2c.789T>C (p.Val263=)
c.399T>C (p.Val133=)
8g.18400792T>GCA459699780NAT2c.789T>G (p.Val263=)
c.399T>G (p.Val133=)
8g.18400793G>ACA173519946NAT2c.790G>A (p.Glu264Lys)
c.400G>A (p.Glu134Lys)
dbSNP gnomAD v3 gnomAD v4 COSMIC
8g.18400793G>CCA370636629NAT2c.790G>C (p.Glu264Gln)
c.400G>C (p.Glu134Gln)
8g.18400793G=CA1768219157NAT2c.790G= (p.Glu264=)
c.400G= (p.Glu134=)
8g.18400793G>TCA370636630NAT2c.790G>T (p.Glu264Ter)
c.400G>T (p.Glu134Ter)

Number of alleles fetched